PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Læge Helle Frandsen som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Læge Helle Frandsen behandler, bruger og videregiver dine personoplsyninger.

 

Typer af oplysninger

Læge Helle Frandsen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • - Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme oplysninger"):
 • - Helbredsolysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.) seksueller forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning af laboritorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregninsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 1. Dokumentationspligt 
 2. Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 3. Iværksættelse og vedligeholdelse af teknisk og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger, hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af indsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-sevice-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 4. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 5. Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 6. Håndtering af inspektioner og forespørgler fra tilsynsmyndigheder
 7. Håndtering af tvister med registrerede og tredjearter
 8. Statistike undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysniunger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvednig for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning. 
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret)
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver vidergives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling vidergives oplysninger til de regionale afregninskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landet apotker og Lægemiddelstyelsen via FMK
 • ved indberning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelig patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregninskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedsloven §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
  1. Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient
  2. Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke  efter reglerne i sundhedslovens § 43.
  3. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandligen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandler

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instriks fra os. Vores databehandlere er pt.:

 • EG A/S
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgernes svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage dem overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i løngere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet..

 

Dine rettigheder 

Du har, men lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, rette til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (profilering).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på www.laegehellefrandsen.dk eller tlf. :      56 65 21 41

 

Adresseoplysninger på klinikken: 

Læge Helle Frandsen

Vestergade 12, 1.

4600 Køge

Danmark

Dato: 14. marts 2019